Urząd Gminy Rąbino

Informacje

Program Czyste Powietrze

Program "Czyste Powietrze"

z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze - Urząd Gminy Rąbino, pokój nr 12


Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”

To ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe w ramach programu można otrzymać na:

 1. wymianę starego pieca na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 2. ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 3. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 4. audyt energetyczny,
 5. instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;
 6. wentylację mechaniczną;
 7. mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwota dotacji zależna jest od dochodów beneficjenta:

 1. próg dochodowy uprawniania do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
 2. próg dochodowy uprawnia do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  Ø 2 651,00 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
  Ø 1 894,00 zł w gospodarstwie domowym,  w którym jest więcej niż jedna osoba.

 3. próg dochodowy uprawnia do najwyższego poziomu dofinansowania:
  Ø  1 526,00 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
  Ø  1 090,00 zł w gospodarstwie domowym,  w którym jest więcej niż jedna osoba.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy , za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku  o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty:

 • księga wieczysta lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgoda współwłaścicieli/współwłaściciela na realizuję przedsięwzięcia,
 • zaświadczenie o dochodach wydane prze wójta , burmistrza  lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Dotacja z prefinansowaniem – o co chodzi ?

Do otrzymania dotacji z prefinansowaniem potrzebna jest  UMOWA z WYKONAWCĄ.

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji,
 • pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Z dotacji z prefinansowaniem można skorzystać składając wniosek w ramach 2 i 3 części programu Czyste Powietrze – podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania.

Nabór wniosków:

 1. wnioski można składać poprzez stronę internetową WFOŚiGW w Szczecinie poprzez Portal Beneficjenta;
 2. w gminach, które przystąpiły do realizacji programu – w  Urzędzie Gminy  Rąbino w punkcie konsultacyjno-informacyjnym  „Czyste Powietrze” – pokój nr 12,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

 1. WFOŚiGW w Szczecinie - Program "Czyste Powietrze":
 1. Portal Beneficjenta:
 1. Kalkulator dotacji:
 1. Kredyt Czyste Powietrze - ścieżka bankowa

Informacje -Dotacja dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze