Zaproszenie

31 styczeń 2012, 12:38 (wiek: 8 lat)

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zapraszają na Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych  w powiecie świdwińskim.

Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z NGOs. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w mieście, potrzeb i barier w temacie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego 2012 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, (sala nr 55)

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (osób zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi) oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu
świdwińskiego.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa osób biorących udział w spotkaniu  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem pod nr: 94 3403523  lub e-mailem na adres: biuro@kcwis.org.pl do dnia 2 lutego 2012 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie plenarne organizowane jest w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.