"A teraz Integracja"

08 listopad 2011, 11:06 (wiek: 7 lat)

Od 4 miesięcy powołany w gminie Rąbino Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw-działaniu Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino działa w nowych strukturach.

Zespół odbył już 3 spotkania robocze.

W stosunku do 6 rodzin prowadzi wsparcie psychospołeczne i socjoterapeutyczne. Raz w miesiącu odbywają się spotkania Grup Roboczych, które mają za zadanie opracowywanie planów pomocy dla konkretnych rodzin, przy czym muszą uwzględniać wdrożenie wszech-stronnych działań ze strony różnych instytucji, między innymi: pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia, organów sądowych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Gminie Rą-bino zrzesza osoby z różnych instytucji, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę zawodową i doświadczenie życiowe z umiejętnościami oraz możli-wościami wynikającymi z możliwości instytucji, którą reprezentują. Powyższe cechy zapew-niają możliwość szybkiego i skutecznego reagowanie na każdą powziętą wiadomość o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci, rodzin lub osób.

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie to zagadnienie nie łatwe, złożone, któremu często towarzyszy zmowa milczenia, wstyd i strach z powodu ujawnienia doświad-czanych czy obserwowanych aktów użycia siły - stosowania przemocy.

W celu zwiększenia skuteczność tej współpracy wprowadzono systematyzację działań według występujących zagrożeń a także stworzono podstawy do zintegrowanego działania.

Jednym z najważniejszych atrybutów współpracy międzyinstytucjonalnej jest podno-szenie własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach i seminariach tematycznych oraz utworzenie swoistej „platformy” działania, to znaczy czegoś co łączy, co jest wspólne, co nadaje porządek działaniu.

W perspektywie kilku miesięcy członkowie Zespołu będą uczestnikami cyklu eduka-cyjnego pod nazwą ” Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry - lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europej-skiego Funduszu Społecznego, aby w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje w tej dzie-dzinie działalności społecznej skierowanej do społeczności lokalnej tutejszej gminy.