Nowe obowiązki Wójta Gminy w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników

10 wrzesień 2020, 16:30 (wiek: 18 dni)

Nowe obowiązki Wójta Gminy w zakresie potwierdzania
umów dzierżawy zawieranych przez rolników.

Wójt Gminy Rąbino informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla gminy Rąbino prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie).

Znowelizowany art. 28 ust.4 i art.38 pkt.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia ww. umowy dzierżawy, dla gminy Rąbino, będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę, w Urzędzie Gminy Rąbino na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy.

Nadmienia się również, że na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Telefon kontaktowy: 943643347 w. 42 stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój nr 11.

UWAGA!

Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.