Informacja

18 maj 2020, 09:35 (wiek: 80 dni)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Harmonogram wykładów on-line

26-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

 1. Zasada kontradyktoryjności (zasada sporności) - obowiązek udowodnienia swoich racji, przez strony procesu.
 2. Istota prawdy materialnej, a ,,prawda sądowa”
 3. Postać sprawiedliwości w procesie cywilnym
 4. Zasada prawdy materialnej
 5. Postulat szybkości postępowania sądowego
 6. Organizacja postępowania sądowego
 7. Występowanie strony podczas proces, a znaczenie profesjonalnego pełnomocnika
 8. Wymogi formalne pisma procesowego
 9. Znaczenie ugody sądowej
 10. Postępowanie dowodowe w czasie procesu cywilnego
 11. Uzasadnienie wyroku sądowego
 12. Zgłoszenia sprzeciwu do nakazu sądowego
 13. Możliwość zaskarżenia wyroku

27-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawy alimentacyjne

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

 1. istota alimentów
 2. składniki kosztów utrzymania małoletniego
 3. alimenty, a 500+
 4. sposób obliczenia kwoty miesięcznej alimentów
 5. możliwości zarobkowe, a rzeczywiste zarobki zobowiązanego do alimentów
 6. metody dochodzenia alimentów
 7. wymogi formalne pozwu w sprawie o alimenty
 8. dowody w sprawie alimentacyjnej
 9. zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu
 10. rozliczalność z wydatków dziecka oraz weryfikacja wydatków poniesionych przez drugiego rodzica
 11. egzekucja alimentów
 12. bezskuteczność egzekucji
 13. przestępstwo niealimentacji
 14. Fundusz alimentacyjny - dla kogo
 15. pytania

21-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawa rozwodowa

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

 1. przesłanki rozwodu
 2. rozwód a separacja
 3. wymogi formalne pozwu rozwodowego
 4. rozwód a rozdzielność majątkowa
 5. ustalenie opieki nad małoletnim oraz umożliwienie kontaktów z dzieckiem
 6. rozwód a korzystanie ze wspólnego mieszkania
 7. rozwód a dział majątku wspólnego małżonków
 8. pytania

22-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

 1. Tarcza antykryzysowa – wskazanie grup beneficjantów
  - kim jest mikroprzedsiębiorca;
  - rolnik w ramach tarczy antykryzysowej.
 2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej.
 3. Omówienie wybranych form wsparcia:
  - zwolnienie z opłacania składek ZUS;
  - świadczenie postojowe (dla samozatrudnionych oraz umów cywilnoprawnych);
  - dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;
  - jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS
 5. Najem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
 6. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia, z powodu COVID-19
  - podstawy prawne do zwrotu wpłaconych pieniędzy
  -  termin zwrotu należności

25-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: "Na podstawie i w granicach prawa" - zasada w ujęciu konstytucyjnym.

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

 1. Znaczenie PRERAMBUŁY do KONSTYTUCJI? Po prostu Patriotyzm!
 2. Poszanowanie wolności i sprawiedliwości! Znaczenie zasady pomocniczości! Czy to jest obywatelskość?
 3. Zapis  Art. 2 „Naród sprawuje władzę…”
 4. Art. 7 „organy działają: „na podstawie i w granicach prawa…”-jako PODSTAWOWA ZASADA KONSTYTUCYJNA
 5. Art. 8 Konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej o r a z bezpośrednie stosowani jej przepisów!
 6. Art. 15 i 16  Ustrój Rzeczypospolitej i samorządy
 7. Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny
 8. Art 45 Prawo każdego do sądu – co to znaczy?
 9. Art. 14, Art. 54, Art. 61: Wolność prasy i innych środków  społecznego przekazu
 10. Art. 83 Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa
 11. Art. 87  Źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP
 12. Art. 95  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat
 13. Art. 126 Art. 133  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Art. 146 Rada Ministrów i Administracja Rządowa
 15. Art. 163 Znaczenie samorządu terytorialnego, Art. 171 znaczenie referendum
 16. Art. 178 sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji
 17. Art 188  Trybunał Konstytucyjny i jego rola w ustroju politycznym RP
 18. Art 208  Rola Rzecznika Praw Obywatelskich
 19. Art 228  Stany nadzwyczajne-kiedy można je wprowadzić?
 20. Art 235  Możliwość  zmiany Konstytucji -  wymogi ustrojowe
 21. Art. 242-koniecznosć  uchylenia  dotychczasowych ustaw konstytucyjnych

28-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Upadłość konsumencka

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 1. przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
 2. omówienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości