Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

07 kwiecień 2020, 09:35 (wiek: 57 dni)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca składać będzie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki musi zamknąć się w 12 miesiącach.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29  lutego 2020 r.

Więcej informacji w załączeniu.