Nabór wniosków w trybie konkursowym

09 grudzień 2019, 15:26 (wiek: 294 dni)

DZIAŁANIE 6.8 NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są stronie:

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/dzialanie-6-8-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym-2/