Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

27 marzec 2011, 19:34 (wiek: 10 lat)

NARODOWY SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
OFICJALNA STRONA SPISU
www.spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Powszechny spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku (wg stanu na 31 marca 2011 r.)  i będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Spis obejmie:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania 

Spis nie obejmie:

 • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Cel spisu

 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Jakie dane NIE będą udostępniane

 

Z informacji zebranych w ramach spisu nikomu nie będą udostępniane i nie będą publikowane jednostkowe dane identyfikowalne, które określają osobiste cechy osób spisywanych. Do tych danych należą:

 • nazwisko i imiona osoby,
 • data urodzenia,
 • nazwisko rodowe osoby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca pracy,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail,
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego numer PESEL,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • narodowość,
 • przynależność etniczna,
 • data zawarcia i rozwiązania związku małżeńskiego;
 • dane o niezdolności do pracy

Metody zbierania danych

Podstawy prawne

Strona Urzędu Statystycznego w Szczecinie