Wybory do izb rolniczych

27 marzec 2011, 18:49 (wiek: 10 lat)

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Wybory do Izb Rolniczych, zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. zostaną przeprowadzone

w niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

Głosowanie przeprowadzone będzie

w godz. 800 do 1800

Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe.
W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład  Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:

  1. osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  2. osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej     w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym  od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w województwie zachodniopomorskim utworzono 114 okręgów wyborczych. W 97 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 17 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Zachodniopomorskiej  Izby Rolniczej jest 211 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:

  • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
  • projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
  • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
  • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.