Gmina > Projekty Gminy

Projekt pt. „Zdalna Szkoła+”

Grant „Zdalna Szkoła+ w Gminie Rąbino” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA+”

Projekt pt. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu od 26.06.2020 r. do 26.12.2020 r.

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 18 osób (beneficjentów).

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla wykluczonych ze zdalnego nauczania uczniów oraz nauczycieli z Gminy Rąbino. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z oprogramowaniem oraz przenośny dysk twardy. Sprzęt zostanie przekazany do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rąbino.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie ułatwienie pracy nauczycielom oraz umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i ich aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 55 000zł brutto.

Wskaźnikiem rezultatu jest wsparcie:

  • 2 szkół tj. Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie,
  • 16-stu uczniów, którzy otrzymali sprzęt komputerowy (laptopy)
  • 2 nauczycieli, którym przekazano laptopy celem zdalnego nauczania

Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystywany zostanie na cele szkolne.

Projekt pt. „Zdalna Szkoła”

 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

Projekt pt. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu od 20 kwietnia 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.

Projekt przyczynia się w prosty i szybki sposób do pozyskania dodatkowych środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.
W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej.

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 14 osób (beneficjentów) – uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rąbino. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z oprogramowaniem, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rąbino.

Efektem, rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 42881,40 zł brutto.

Wskaźnikami rezultatu jest wsparcie dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie, a także 14-stu uczniów, którzy skorzystali z programu. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystywany zostanie na cele szkolne.

Grant „Zdalna Szkoła w Gminie Rąbino” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.