Odpady komunalne

 

ROK 2019


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rąbino za rok 2018


WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu:


Informacja

Z dniem 01 kwietnia 2019r. zmianie ulegają wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Rady Gminy Rąbino stawki wynosić będą:

  • 11 zł/osobę za odbiór odpadów segregowanych
  • 24 zł/osobę za odbiór odpadów zmieszanych

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 94 36 43 538


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rąbino-rok 2019

 


ARCHIWUM

 


ROK 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rąbino-rok 2018


WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu:

 


ROK 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rąbino za rok 2016


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rąbino-rok 2017

 ROK 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rąbino-rok 2016 (II półrocze)


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rąbino za rok 2015


Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rąbino-rok 2016 (I półrocze)

 
ROK 2015

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rąbino-rok 2015 (II półrocze)


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rąbino za rok 2014


Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Rąbino-rok 2015


Wykaz punktów na terenie Gminy Rąbino w których wystawione są pojemniki ( na przeterminowane leki, zużyte baterie oraz tworzywa sztuczne, papier, karton, metale, tekstylia, opakowania wielomateriałowe)


Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rąbino-rok 2015 (I półrocze)


Rejestr działalności regulowanejInformacja na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Rąbino


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2014


Gospodarka odpadami - opłaty


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013


System gospodarki komunalnej na terenie Gminy Rąbino

(wejście w życie 1 lipiec 2013 roku)


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino


Postępowanie z odpadami gromadzonymi odrębnie


Przykładowy podział odpadów do segregacji

Odpady przeznaczone do gromadzenia w pojemnikach (workach) na terenie nieruchomości

w załączeniu:


Pojemniki i worki na odpady komunalne dostarczy gmina

Rada Gminy Rąbino w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjęła uchwałę zmieniającą Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino zgodnie, z którą to Gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie wyposażała nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


Kilka słów o wypowiadaniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 lipca 2013 r. (z dniem wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej) usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców Gminy Rąbino może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca, z którym umowę zawarła Gmina. Inny przedsiębiorca, jeśli nawet do tego czasu był związany umową z właścicielem, zarządcą jakiejś nieruchomości nie będzie miał prawa odbierać odpadów, więc taka, dawniej podpisana umowa, przestaje być źródłem wzajemnych praw i obowiązków.

Opinie w kwestii obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów nie są jednoznaczne dlatego, jeżeli mieszkaniec chce dla swojego spokoju wypowiedzieć umowę może to jak najbardziej uczynić.

 


W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Uchwałą XXIV/121/2012 z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przypomina się o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyznacza się ostateczny termin na złożenie deklaracji do dnia 15 maja 2013 roku.

W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji zgodnie z art. 6o w/w ustawy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie w drodze decyzji.


Rąbino, dnia 12-02-2013

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Uchwałą XXIV/121/2012 z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
informuję mieszkańcówdo dnia 15 marca 2013r. należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do tut. Urzędu, pok. nr 15.

Wzór deklaracji w wersji elektronicznej ( do wydruku) dostępny będzie na stronach internetowych www.bip.rabino.pl oraz www.rabino.pl ,w wersji papierowej w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy Rąbino.

W załączeniu:

 


Rąbino, dnia 05-02-2013

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Rąbino, że do 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013r. Gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i do niej będzie należało zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowanie tych odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne powinni  wypowiedzieli aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów. Zawarte przez mieszkańców umowy są stosunkiem cywilnoprawnym, regulowanym na gruncie odrębnych ustaw,w związku z tym nie wygasną z mocy prawa. Każda umowa powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

W załączeniu wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych


Rąbino, dnia 09-02-2012

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Jednym z warunków sukcesu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest edukacja oraz odpowiedni przepływ informacji pomiędzy gminą a mieszkańcami. Pragnąc wspierać gminy w tym zadaniu Departament Gospodarki Odpadami wraz z Departamentem Edukacji Ekologicznej zlecił przygotowanie ulotki i plakatu, który zawiera najistotniejsze, z punktu widzenia mieszkańców, informacje o nowym systemie.