Dla inwestorów > Ulgi dla inwestorów

 

Władze Rąbina od lat zabiegają o stworzenie na terenie gminy warunków przychylnych inwestorom. Stąd też Rada Gminy podjęła uchwałę mówiącą o specjalnych ulgach i zwolnieniach od podatków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz dla nowo powstałych przedsiębiorców.

  • Uchwała w sprawie zwolnień  zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rąbino

Zacho.05.113.2452

UCHWAŁA Nr XXXIII/165/05

Rady Gminy w Rąbinie

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rąbino.

(Szczecin, dnia 28 grudnia 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) Rada Gminy w Rąbinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, jeżeli spełnią następujące warunki:

  1)  nabędą na własność albo w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową w celu wybudowania i uruchomienia przedsiębiorstwa produkcyjnego lub nabędą dotychczas niewykorzystany obiekt budowlany w celu uruchomienia w nim przedsiębiorstwa produkcyjnego;

  2)  zatrudnią w nowouruchomionym przedsiębiorstwie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 6 osób stale zamieszkujących na terenie gminy Rąbino i utrzymają ten stan przez okres co najmniej dwóch lat od czasu uruchomienia przedsiębiorstwa:

3)  złożą udokumentowany wniosek o zwolnienie z podatku z dowodami świadczącymi o spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podjętej na własny rachunek przez osoby bezrobotne z terenu gminy Rąbino pod warunkiem przedłożenia następujących dokumentów:

  1)  potwierdzających status bezrobotnego;

  2)  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  3)  zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;

  4)  dowodu zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 35% należnego podatku przez okres 1 roku.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące działalność gospodarczą w zakresie usług lub produkcji, jeżeli spełnią następujące warunki:

  1)  nabędą na własność albo w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową w celu wybudowania i uruchomienia przedsiębiorstwa usługowego lub nabędą dotychczas niewykorzystany obiekt budowlany w celu uruchomienia w nim przedsiębiorstwa produkcyjnego;

  2)  zatrudnią w nowouruchomionym przedsiębiorstwie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 2 osoby bezrobotne z terenu gminy Rąbino i utrzymają ten stan przez okres co najmniej dwóch lat od czasu uruchomienia przedsiębiorstwa;

  3)  złożą udokumentowany dowodami wniosek o uzyskanie ulgi w podatku świadczącymi o spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 wynosi:

  1)  40% należnego podatku przez okres 2 lat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą usługową;

  2)  60% należnego podatku przez okres 2 lat dla przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.

§ 4. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w niniejszej uchwale stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia lub ulgi.

§ 5. Postanowienia uchwały, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 2 dotyczą zatrudnienia w nowouruchomionym przedsiębiorstwie co najmniej 50% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie jako bezrobotni.

§ 6. Postanowienia uchwały stosuje się do przedsiębiorców rozpoczynających działalność po dniu 1 stycznia 2006 r.

§ 7. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1 - § 3 przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielonej przez gminę.

§ 8. 1. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:

  1)  poziomu zatrudnienia;

  2)  wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, bądź zaprzestanie lub zawiesi działalność gospodarczą traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

4. Podatnik, o których mowa w ust. 3 jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami naliczonymi od ustawowych terminów płatności.

5. Wysokość należności zostanie określona w drodze decyzji.

§ 9. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
    Mirosław Woźniak