Gmina > Inwestycje > Inwestycje bieżące


Pracownia Bioróżnorodności

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Rąbinie zostanie utworzona Pracownia Bioróżnorodności.

Pracownia zostanie wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunków roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy wyposażenia z zakresu bioróżnorodności.

Nowa forma klasy lekcyjnej ma uatrakcyjnić przekazywaną wiedzę i zachęcić uczniów do nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Utworzenie 22 pracowni Bioróżnorodności w szkołach podstawowych na terenie gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (po jednej szkole w gminie) jest częścią projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Koszt utworzenia jednej Izby został oszacowany na 75.000 zł brutto. Zgodnie z założeniami projektu, Izby Bioróżnorodności zostaną zlokalizowane w szkołach aktywnie uczestniczących na polu edukacji ekologicznej.

  • Harmonogram realizacji projektu: luty 2015 – październik  2016
  • Całkowity koszt projektu: 3.703.610,00 zł
  • Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych: 3.148.068,50 zł
  • Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW (14 % wydatków kwalifikowanych): 518.505,40 zł
  • Wysokość wkładu własnego ZMiGDP: (1% wkładu wydatków kwalifikowanych + wydatki niekwalifikowane): 55.000,00 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemu.

W ramach realizacji działania będzie zorganizowanych 225 warsztatów edukacyjnych w tym 75 warsztatów jednodniowych (dla klas 1-3 szkół podstawowych) oraz 150 warsztatów dwudniowych  (dla 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum).

W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy. Jeden skierowany był do nauczycieli, drugi do uczniów. Realizacja projektu zakłada także opracowanie mobilnej aplikacji internetowej  dostępnej na telefony komórkowe i tablety. Aplikacja będzie mieć funkcję przewodnika po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz Interaktywne Dorzecze Parsęty w postaci m.in. gier planszowych, ankiet, quizów. 

Program gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Rąbino przystąpiła do realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie projektu pn. „Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, dofinansowanego w 85% z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach projektu opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

W najbliższym czasie do mieszkańców naszej Gminy zostaną rozesłane ankiety, niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz utworzenia bazy danych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie sporządzony w oparciu o dane zawarte w przygotowanej przez Wykonawcę inwentaryzacji i będzie zawierał m.in.:

  • główne cele strategiczne gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku
  • szczegółowy zakres działań i zadań inwestycyjnych zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągniecia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Informuję, że uruchomiliśmy możliwość elektronicznego wypełnienia  ankiety dla budynków mieszkalnych poprzez stronę internetową:

Tytuł: ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW JEDNO I WIELORODZINNYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (ID 571741)

URL ankiety - Polski:

http://pgn.parseta.pl

Tytuł: ANKIETA BUDYNKI GMINNE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (ID 497182)

URL ankiety - Polski:

http://ankiety.parseta.pl/index.php?r=survey/index/sid/497182/lang/pl

Tytuł: ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORSTW, USŁUG I BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (ID 556674)

URL ankiety - Polski:

http://ankiety.parseta.pl/index.php?r=survey/index/sid/556674/lang/pl

Więcej informacji nt. ankiet znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

http://parseta.org.pl/index.php?id=65&tx_ttnews[tt_news]=1653&cHash=c4a328da417868a8115017ed1b538154