Gmina > Stowarzyszenia

 

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ŚWIDWINIE

Stowarzyszenie ma na celu podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego gmin i powiatu, w szczególności : wspierania aktywności społecznej, działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia, propagowania i inicjowania prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres siedziby, kontakt:

Kołobrzeska 43 lok. 12,
78-300 Świdwin
gm. Świdwin, pow. świdwiński
Tel.: (94) 365 69 72 Faks: (94) 365 69 72
e-mail: sisg@poczta.onet.pl
strona: sisg.swidwin.net

ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

Zrzesza gminy z terenu województwa koszalińskiego. leżące w dorzeczu rzeki Parsęty. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza rzeki Parsęty poprzez :

 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej
 • ukierunkowanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe
 • reprezentowanie wspólnych interesów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw
 • przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku
 • realizację doświadczeń w zakresie realizacji zadań.

Adres siedziby i kontakt:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
tel. (+ 48 94) 311 72 47; (+48 94) 716 63 41
fax.(+48 94) 311 71 16
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a szczególności:

 • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR ) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD
 • Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych
 • Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD
 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój gospodarki i turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie:
  • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów
  • imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
  • działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i periodyków
   • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
   • tworzenie stron internetowych
   • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
 • sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR
 • dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1.
 •  "Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich"
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR
 • współpracę i wyminę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA (LGD) w przepisach PROW
 • prowadzenie wszelkich działań prorozwojowych dla obszaru gmin Powiatu Świdwińskiego - Brzeżno , Połczyn-Zdrój , Rąbino , Sławoborze , Świdwin

Adres siedziby i kontakt:

Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego"
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin
tel. 94 36 500 88
biuro@lgd-swidwin.org.pl
Godziny przyjęć interesantów:
8.00 - 15.00 nr. tel. 723 319 975 Play